شرکت توزیع نیروی برق استان البرز
...
وب سايت ها
اطلاعیه

همكار گرامي

ضمن تشكر از بابت وقتي كه براي پاسخ به سؤالات صرف مي كنيد، پرسشنامه زير با هدف ارزيابي وضعيت مديريت دانش در شرکت تهيه شده است. با عنايت به اينكه پاسخ دقيق به سؤالات مي تواند كمك زيادي به برنامه هاي آينده سازمان براي بهبود وضعيت فرايندهاي كاري نمايد، خواهشمند است با دقت به سؤالات پاسخ دهيد. ضمناً پاسخهاي شما كاملاً محرمانه خواهد ماند و فقط براي تجزيه و تحليل كلي استفاده خواهد شد.

دستورالعمل تكميل پرسشنامه:

لطفاً با در نظر گرفتن سازمان خود و با توجه به گزاره های مطرح شده و بر مبنای اطلاعاتی که داريد، پرسشنامه را تکمیل نماييد.


پرسشنامه مدیریت دانش
پرسشنامه مدیریت دانش
اطلاعات
* واحدهای سازمانی
سوالات پرسشنامه
1- این سازمان، دانش، دیدگاه و راهبرد مربوط به چشم انداز، مأموریت و اهداف سازمانی را به میزان زیادی با کارکنان تسهیم کرده است.
2- در این سازمان، هماهنگی سازمانی لازم برای رسمیت بخشیدن به ابتکارات مدیریت دانش (از قبیل: ایجاد واحد هماهنگی مرکزی برای مدیریت دانش، انتصاب مدیر عالی دانش، تشکیل تیمهای فناوری ارتباطات و بهبود کیفیت و طراحی و استقرار شبکه های دانش) انجام شده است.
3- منابع مالی لازم به ابتکارات مدیریت دانش در سازمان اختصاص داده شده است.
4- این سازمان یک سیاست برای محافظت از دانش خود (برای مثال؛ حق تألیف، حق اختراع، مدیریت دانش، و امنیت دانش) دارد.
5- مدیران سازمان، الگوی ارزشهای تسهیم دانش و کار گروهی هستند. آنها (مدیران) وقت زیادی را صرف توزیع اطلاعات و تسهیل جریان دانش بین کارکنان کلیه واحدهای سازمان می نمایند.
6- مدیریت سازمان، بهبود عملکرد، یادگیری فردی و سازمانی، تسهیم دانش و خلق دانش و نوآوری را مورد توجه قرار داده و برای بهبود آنها پاداش می دهد.
7- سازمان، قابلیتهای اصلی خود را (قابلیتهایی که از جنبه راهبردی مهم بوده و مزیت رقابتی ایجاد می کنند) مشخص می کند و آنها را با مأموریت و اهداف راهبردی خود هماهنگ می کند.
8- سازمان، سیستمهای کاری و فرایندهای کلیدی خود را برای خلق ارزش برای مشتریان و دستیابی به تعالی، طراحی می کند.
9- سازمان در طراحی فرایند های کاری، فناوری جدید، و تسهیم دانش را مورد توجه قرار می دهد.
10- این سازمان، یک سیستم سازماندهی شده برای مدیریت موقعیتهای بحرانی یا رخدادهای پیش بینی نشده دارد که انجام عملیاتهای مستمر و بی وقفه، جلوگیری از وقوع مشکلات و نیل به بهبود را تضمین می کند.
11- این سازمان، فرایندهای کاری کلیدی خود را اجرا کرده و مدیریت می کند، تا اطمینان حاصل شود که به نیازهای مشتریان پاسخ داده شده و نتایج تجاری پایدار می مانند.
12- این سازمان، به طور مستمر فرایندهای کاری خود را ارزیابی کرده و بهبود می دهد، تا به عملکرد بهتری دست یابد، انحرافات را کاهش داده، محصولات و خدمات را بهبود داده و اطلاعات به روز مربوط به آخرین روندهای تجاری، بهبودها و دستورات مربوطه را داشته باشند.
13- برنامه های تربیتی، آموزشی، و توسعه شغلی سازمان؛ دانش، مهارت ها و شایستگی های مورد نیاز برای کارکنان را ایجاد می کنند؛ و نیل به اهداف کلی سازمان را پشتیبانی می کنند و در عملکرد بالای کارکنان سهم دارند.
14- این سازمان، یک فرایند نظام مند آشناسازی برای کارکنان جدید دارد، که شامل آشنایی آنان با مدیریت دانش و مزایای آن، سیستم مدیریت دانش و ابزارهای مدیریت دانش می باشد.
15- این سازمان، دارای فرایند های رسمی مشاوره کارکنان، مربی گری و آموزش می باشد.
16- در این سازمان، تسهیم دانش و کار گروهی به طرز فعالانه ای تشویق شده و پاداش داده می شوند یا اصلاح می شوند.
17- این سازمان، دارای یک بانک اطلاعات از قابلیتهای های کارکنان می باشد.
18- کارکنان سازمان، در گروههای کوچک (مانند حلقه های کیفیت، تیمهای بهبود کار، تیمهای بین وظیفه ای، و جوامع کاری) سازماندهی شده اند؛ تا به مشکلات و نگرانیهای محیط کار پاسخ دهند.
19- مدیریت سازمان، برای توسعه قابلیتهای لازم برای تسهیل مدیریت دانش اثربخش، زیرساختهای فناوری اطلاعات (از قبیل اینترنت، اینترانت و وب سایت) ایجاد نموده است.
20- زیرساخت فناوری اطلاعات سازمان، با راهبرد مدیریت دانش سازمان هماهنگ می باشد.
21- در این سازمان، همه افراد به رایانه دسترسی دارند.
22- در این سازمان، همه افراد به اینترنت، اینترانت، و آدرس پست الکترونیک دسترسی دارند.
23- اطلاعات موجود در وب سایت و اینترانت سازمان، به طور مرتب روزآمد می شود.
24- اینترانت سازمان (یا یک شبکه مشابه آن)، به عنوان یک منبع اصلی ارتباطات در کل سازمان؛ برای پشتیبانی انتقال دانش یا تسهیم اطلاعات، استفاده می شود.
25- در این سازمان، فرایند های نظام مند برای شناسایی، خلق، ذخیره، تسهیم و بکارگیری دانش وجود دارد.
26- این سازمان، برای شناسایی جمع آوری و نگهداری اطلاعات دارائی های دانشی و منابع دانشی در کل سازمان یک مخزن دانش دارد.
27- در این سازمان دانش حاصل از کارها یا پروژه های اتمام یافته، مستند شده و تسهیم می شود.
28- دانش حیاتی مربوط به کارکنانی که سازمان را ترک می کنند، در داخل سازمان حفظ و نگهداری می شود.
29- این سازمان، بهترین روش های انجام کار و دروس آموخته شده را در کل واحدها تسهیم می کند، به نحوی که دوباره کاریها و اختراع مجدد چرخ به طور مستمر در آن اتفاق نمی افتد.
30- الگوبرداری از داخل و بیرون سازمان انجام می شود و نتایج آن برای بهبود عملکرد سازمانی؛ و خلق دانش جدید استفاده می شود.
31- این سازمان، ارزشهای مربوط به یادگیری و نوآوری را به طور مستمر تشریح و تقویت می نماید.
32- این سازمان، مخاطره پذیری و مرتکب اشتباه شدن افراد را به عنوان فرصت یادگیری تلقی می کند؛ تا زمانی که این موارد (مخاطره و اشتباه)، تکرار نشوند.
33- تیم های بین وظیفه ای برای مقابله با مسائل یا مشکلاتی که در واحدهای مختلف درون سازمان اتفاق می افتند، تشکیل می شود.
34- افراد احساس توانمندی می کنند، و این احساس را دارند که عموماً سازمان برای فکرهای آنان و سهم آنها در کار؛ ارزش قائل می شود.
35- مدیریت سازمان، مایل به آزمایش ابزارها و فنون جدید است.
36- سازمان برای کار کردن افراد با یکدیگر و تسهیم اطلاعات آنان با هم، مشوق هایی را در نظر می گیرد.
37- این سازمان، سابقه اقدامات انجام شده در زمینه اجرای موفق مدیریت دانش؛ و سایر ابتکارات مشابه را نگهداری می کند.
38- در این سازمان، برای ارزیابی تأثیر ابتکارات دانشی، و سهم افراد در آنها شاخص هایی ساخته شده؛ و بکار گرفته می شوند.
39- سازمان از طریق کاهش زمان چرخه عملیات، صرفه جویی بیشتر در هزینه، بهبود اثربخشی، استفاده کارآتر از منابع (از جمله دانش)، تصمیم گیری بهبود یافته، و افزایش سرعت نوآوری؛ به بهره وری بالاتر دست یافته است.
40- این سازمان در نتیجه بهبودهای مربوط به بهره وری، کیفیت، و رضایت مشتری؛ سود آوری خود را افزایش داده است.
41- سازمان در نتیجه بکارگیری دانش، برای بهبود فرایند های تجاری، یا روابط با مشتریان؛ کیفیت محصولات و یا خدمات خود را بهبود داده است.
42- سازمان در نتیجه بهره وری بالاتر، افزایش سودآوری، و کیفیت بهتر محصولات و خدمات؛ به رشد پایدار دست یافته است.

.